Who's Who Legal
Who's Who Legal
New to Who's Who Legal?
New to Who's Who Legal?
Menu
User Menu
New to Who's Who Legal?

Pakharenko & Partners

Pakharenko & Partners, Ukraine

72 Velyka Vasylkivska str Business Centre "Olimpiysky" Kiev Ukraine 03150 http://www.pakharenko.com

Patents

Ukraine

Trademarks

Ukraine

Patents

Ukraine

Trademarks

Ukraine

Law Business Research
Law Business Research Ltd
87 Lancaster Road, London
W11 1QQ, UK
© Law Business Research Ltd 1998-2019. All rights reserved.
Company No.: 03281866